Geological TimeTable
>4-3 BYA
>3-1 BYA
>1BYA-650 MYA
>650-550 MYA
>550-530 MYA
>530-505 MYA
>505-450 MYA
>450-440 MYA
>440-438 MYA
>438-428 MYA
>428-418 MYA
>418-408 MYA
>408-359 MYA
>440-438 BYA
>440-438 BYA
>440-438 BYA
>550-530 Myrs
>440-438 BYA
>440-438 BYA
>440-438 BYA
>440-438 BYA